Parroquia Amer
Select Language
Catalan English French German Greek Hebrew Italian Portuguese Spanish
Usuaris connectats
Tenim 17 visitants en línia
Galeries de fotos

    TEMPS DE QUARESMA.

(el divendres 11 d'abril i divendres Sant,  processor de la Mare de Déu dels Dolors)

La co munitat de Sta. Maria i St. Climent d'Amer, us donem la benvinguda a les comunitatsparroquials.

Aquesta web pretén oferir un servei, primerament, als veïns del nostre poble, de manera especial a aquells i aquelles que, per malaltia, no poden apropar-se a l’església, o també a aquells que per responsabilitats diverses, tampoc ens poden acompanyar a celebrar el dia del Senyor. També pretén ser una eina de consulta per tenir accés als esdeveniments més rellevants de la parròquia.

Amb periodicitat setmanal, penjarem les lectures de cada diumenge, amb unes breus reflexions

D'altres apartats ens permetran posar fotografies sobre fets i esdeveniments de la nostra comunitat, o proposar-vos alguna reflexió en forma de PowerPoint, enllaços d'església, etc.  

Pels qui no sou d'Amer, mitjançant aquesta web pretenem que tingueu un primer accés a la nostra comunitat, i a la vegada al nostre risc patrimoni històric; ja que som conscients de l'interès que desperta la nostra Església Monestir, d'origen romànic.

Si algun dia ens podeu visitar, trobareu l’església oberta durant els horaris dels nostres oficis de cap de setmana: dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 11:30 del matí. Confiem que les parets reconfortants d’aquesta església del segle X, i la nostra càlida acollida, us portin la pau d’esperit que us desitgem tots nosaltres.

Des de la pau i la confiança que ens dona la fe en Jesús, ens posem amorosament en mans de la seva mare, Maria, assumpta al cel, encomanant-li la nostra vila d'Amer i tot el nostre país

 

 

La comunitat de Sta. Maria i St. Climentd'Amer, us donemla benvingudaa les nostrescomunitatsparroquials.

 Aquestaweb preténdonarserveiprimerament,alsveïnsdel nostrepoble, de manera especial a aquells que per malaltia no poden apropar-se a l’església o a aquells que per responsabilitats diverses tampoc ens poden acompanyar a celebrar el dia del Senyor. També pretén ser unaeinade consulta per teniraccésalsesdevenimentsmésrellevants de la parròquia.

Amb periodicitatsetmanal, penjaremles lectures de cada diumenge, amb unesbreus reflexions.

 D'altresapartatsenspermetranposarfotografiessobrefetsi esdevenimentsde la nostracomunitat, o d'altresreflexionsen forma de PowerPoint, enllaçoseclesials, pastorals, etc.  

Pelsqui no soud'Amer, mitjançantaquesta web pretenemquetingueuun primer accésa la nostracomunitati al nostrerisc patrimonihistòric, jaquesomconscientsde l'interèsquedespertala nostra EsglésiaMonestir,d'origenromànic.

Si algun dia ens podeu visitar, trobareu l’església oberta durant els horaris dels nostres oficis de cap de setmana: dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 11:30 del matí. Confiem que les parets reconfortants d’aquesta església del segle X, i la nostra càlida acollida, us portin la pau d’esperit, que us desitgem tots nosaltres

Des delapau, la confiançaqueensdona la nostrafe en Jesús, ensposemamorosamenten mans de la seva mare, Maria, assumptaal cel, encomanant-li la nostravilad'Ameri tot el nostre país

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                              

 
Cercador
Noticies